Kumpulan Contoh Geguritan

kumpulan contoh geguritan

kumpulan contoh geguritan – Apakah Anda puas didalam menulis puisi? Puisi apa yang sering Anda buat? puisi romantis atau puisi berkenaan pendidikan?

Banyak sekali orang yang menyukai segala suatu hal yang berhubungan dengan puisi, baik mengakibatkan puisi ataupun membaca puisi.

Puisi-puisi berikut mampu dibuat dengan beraneka bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Dalam Bahasa Jawa puisi dikenal sebagai geguritan.

Sudah tahukah Anda apa itu geguritan? Kalau belum, yuk review penjelasan berkenaan geguritan dan contoh-contoh geguritan.

Kumpulan Contoh Geguritan

Kata geguritan didalam kamus lazim Indonesia (KBBI) geguritan itu berasal berasal dari kata “gurit” bermakna sajak atau syair.kumpulan contoh geguritan

Dalam kamus Baoesastra, geguritan berasal berasal dari kata “gurit” bermakna tulisan, kidung. Sedangkan didalam Kamus Kawi Indonesia diungkapkan “gurit” bermakna goresan, dituliskan.

Pengertian geguritan adalah seni sastra puisi yang ditulis gunakan bahasa Jawa dan kebanyakan dilagukan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu.

Geguritan bahasa jawa sudah tersedia sejak era dulu. Pada saat itu geguritan dibuat oleh para pujangga sebagai bentuk sindiran kepada para raja atau kolonial yang berkuasa.

Para penulis atau pencipta geguritan disebut penggurit. Penggurit gunakan sastra bahasa Jawa yang tinggi dan bermajas-majas, sehingga mampu mengakibatkan orang yang disindir didalam isikan geguritan tidak akan jadi tersindir, bahkan mereka sendiri akan ikut menembangkan geguritan tersebut.

Awalnya geguritan cuma mampu dibuat oleh para pujangga dengan aturan-aturan yang terikat, tetapi sekarang geguritan jawa lebih bebas didalam artian tidak terikat aturan dan mampu dibuat oleh siapa saja.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan geguritan mengikuti selera masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya bahasa berasal dari era ke masa.

Puisi Jawa yang berkembang terhadap saat ini lebih berbentuk bebas dan mempunyai tipografi yang bebas.

Cara penulisan geguritan sama layaknya halnya penulisan puisi modern. Geguritan kebanyakan dibuat berdasarkan pengalaman si penggurit atau mampu termasuk untuk menggambarkan suatu situasi atau objek.

Meskipun penggunaan bahasanya bebas, tidak perlu gunakan bahasa jawa krama, tetapi penentuan kata yang tepat dan indah perlu selamanya diperhatikan.

Bisa termasuk disisipi bahasa jawa krama sebagai penekanan makna. Tentu tiap-tiap penggurit membawa ciri khas tersendiri didalam mengakibatkan geguritan.

Dalam menyajikan sastra geguritan ini tidak sama dengan penyajian prosa. Biasanya geguritan ditembangkan dengan diiringi tabuhan gamelan dengan intonasi yang khusus.

Pengertian Tembang Gedhe, Tembang Tengahan, Tembang Macapat dan Tembang Dolanan

Tembang Lagu Jawa Lir-ilir

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Di bawah ini tersedia kumpulan misal geguritan bahasa Jawa dengan beraneka macam tema yang mampu Anda tembangkan atau mampu Anda jadikan referensi didalam latihan menulis geguritan bahasa Jawa.

Contoh-contoh geguritan ini diambil alih berasal dari beraneka sumber. Berikut 50+ misal geguritan bahasa jawa dengan beraneka tema.kumpulan contoh geguritan

#Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama
“Gusti”

Gusti…
Dalem namung tiyang kang lemah
Kang boten saged mlampah piyambak
Gusti…
Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil
Tansah kegoda kesenengan donya
Gusti…
Hamung siji panyuwunku
Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti
Duh Gusti…

–Intan Nukhi Adhiya–

Geguritan yang berjudul “Gusti” ini menceritakan berkenaan seorang manusia yang hakikatnya adalah ciptaan berasal dari Tuhan.

Manusia hanyalah makhluk yang lemah dan sangat mudah masuk kedalam jurang keburukan. Banyak manusia di dunia ini kelanjutannya tersesat karena mereka cuma mengayalkan dan terlena dengan dunia.

Pesan yang mampu di ambil berasal dari geguritan “Gusti” ini adalah manusia sebagai makhluk Tuhan perlu selamanya mengingat dan beribadah kepada Allah SWT.

Karena tujuan diciptakannya manusia di dunia ini adalah sehingga selamanya beribadah kepada-Nya. Selalu berdoa sehingga diberikan panduan dan jalan yang lurus didalam mengarungi kehidupan di dunia.

#Geguritan Bahasa Jawa Tema Ibu
“Ibu”

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung mampu nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu
Anakmu iki akan banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak akan nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora mampu weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

–Intan Nukhi Adhiya–

“Anggerku”

Ngger,
Biyung nyuwun ngapura
Ora mampu dadi biyung kang sampurna
Ora mampu nglegakne atimu

Ngger,
Uripku kebak kaluputan
Ngiwa luput, nengen luput
Rumangsaku saya wis manut
Bangun ikut karo sing jare winasis
Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputne

Lara atine biyung, ngge
Kepengin crita wae,
Ora enek sing gelem krungu
Apa maneh sambat, mung arep digeguyu
Kabeh wis ora percaya karo biyung

Kabeh ki nyatane ngapusi
Nanging biyung isih tetep percaya, ngger
Mung siji sing ora akan ngapusi
Gusti Kang Maha Agung

–Yanik Agus Setyaningsih–

#Geguritan Bahasa Jawa Tema Budi Pekerti
“Begal”

Begal…
Wong liya nyebut brandhal!
Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal
Kanggo nodhong njero terminal

Begal…
Pinter golek akal
Sapa wae akan didadekake tumbal
Begal utege wis sama kadhal
Yen kecekel dulangen sandhal!

Begal saiki…
Luwih tega nglarani!
Nggawa pitul nembak wong nganti mati!
Nggawe gregetan para pulisi!
Begal dibrantas ana ngendi-endi
Ketemon ngrampas ditembak mati

Begal saiki wis kebangeten
Wus kerep nggawa korban
Donya brana asil rampogan
Haram hukume yen dipangan
Bakal nampa siksaning nraka jahanam

–Iswahyudi–

“Korupsi”

Abang putih kajunjung duwur ing langit pratiwi
Wujud getih lan balung para pejuang
Apa kowe isih eling?
Cucur kringet luh kang wis kebacut dadi tumbal
Tumbal marang buwana kanggo kemerdekaan

Saiki apa?
Kowe ngapusi, kowe korupsi
Cangkemmu amba kebak arta
Raimu gedhek, ora duwe isin
Dijak rembug malah kepara angler
Rakyatmu kuru, kowe lemu
Rakyatmu mlarat, duitmu sak arat-arat

Sing makmur sapa?
Kowe lan kanca-kancamu
Sing tumindak ala marang rakyatmu
Mula, ayo brantas korupsi
Ayo padha gumregah

Mbangun bangsa Indonesia kang sumringah
Bangsa kang apik ing budi lan tutur
Bangsa kang sejahtera lan makmur

–Dening Kharisma L. W.-

“Uripe Manungsa”

iki ana cerita
kados uripe manungsa
ingkang rekosa
amarga kakean dosa

ora gelem nindake dawuhe agama
geleme mung nyusahke wong tuwa
ora isoh nyukuri sing diparingi pencipta
isohe malingi duite tetangga

#Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam
“Merapi”

Merapi…
Saka kadohan katon gagah
Asep putih ndedel ing awiyat
Tilas dalan lahar katon cetha
Kena sunare Hyang Bagaskara

Merapi…
Saumpama kowe mampu crita
Kabeh kadadean ing tanah Jawa
Wiwit era Mataram Kuna
Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

Merapi…
Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
Jaman mardika era Soekarno
Nganti era Soeharto
Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
Merapi dadi saksi

–Puthu Aryana–

“Esuk Iki”

Angin pancen sumilir ngrajut awak
Nanging rela bengi hawane nggodha angen
Kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep
Mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu

Woh, woh, medhot rasa gumawang
Lebu sing tumemplek lumahing godhong
Durung owah gambarane

Jago kluruk sesautan ora miyak cahya srengenge
Kaya padatan njalari donya iki tangi
Donya peteng ora kawiyak sunar padhang
Ing bang wetan ngranuhi sesawangan

Kepara saiki krasa kulit anyep
Kesiram angin playon nerak-nerak sak karepe
Isih binareng thathit gumerit nyigar keteg dhadha
Gordhin jendhela mobat-mabit sesalaman

Kleyang-kleyang godhong ing ngarepan
Mudal-mudal gumlethak ngebaki plataran
Godhong blimbing, jambu Bangkok, blimbing wuluh
Mosak-masik ing plataran ora kumanan kentekan semen
Got paving urunan warga gumlesah larahan pasar

Esuk iki kosok balen karo rela bengi
Panas sing sumeblak diwiyak angin adhem mabit
Njalari angin keplantrang miyaki jaman
Sing teka ora kinira miyak donya
Apa iki sasmita lumahing donya kurebing langit
Aweh panyendhu marang manungsa
Esuk lan sore singgeting dina rahina
Wengi nggarit ati miyaki leladi iku wis pinasthi
Aja ngowah-owahi lakuning lintang ing akasa
Iku luwih prayoga.kumpulan contoh geguritan

–Ariesta Widya–

“Arga Iki”

Mataun-taun
Sira ngrusak geger lan awakku
Makaping-kaping
Landhepe bendho lan pacul

Nyigar lemah subur dadi larik-larik tandur
Pokalmu mblandhong sapenak dhengkul…
Lemah ijo wis malih gundhul
Tirta musna ing mangsa ketiga

Ninggal belik nalika paceklik
Jare wadhuk dadi alesan
Ora akan ana rampunge
Nadyan donya pisan
Denuntal sakabehe…

Yoh
Entenana
Yen tekan titi mangsa
Arga iki nagih prasetya…

–Siswidiadi Ngesti N–

“Kidung Wengi”

Wengi wis lumingsir jero
Cahyane sang candra katon surem
Tumiyung mangulon mapag tekane gagat raina
Kahanan katon tintrim

Mung swarane jangkrik sesahutan ngumbar lelagon
Kala-kala jegoge asu sing mecah wengi
Jalma manungsa wus padha lerem ing pangimpen
Nepsu-nepsu panguripan uwal saka nala

Gumanti impen-impen kang endah mbuntel panjangka urip
Mung kemrosake manuk codhot nrusuk ing pang-pang wit pelem
ngluru woh-wohan nggo ngganjel weteng
Sakwuse sawengi natas ngancani sepining bawana
Swarane jago kluruk padha pamer swara
Minangka pratandha yen bagaskara akan tumeka

Cahya warna abang rampak-rampak
Pratandha ngjak jalma miwiti makarya
Ngobahake raga
Ngudi rejeki ngluru pangupajiwa
Sakwuse madhep kiblat
Ing tengahing pedhut manjing subuh
Nyeyuwun nugrahaning kang Maha Rat

–Hadi Pamungkas–

“Sendhang Tirta Panggesangan”

Kinclong, klimpah-klimpah, kumricik ilining toya
Pating sliri tawes, wader pari dalasan anggang-anggang
Sedaya memuji mring Hyang Widhi
Tanpa sih Paduka Gusti
Dados punapa awak mami?

Widodari kayangan sami lelumban
Tumurun madyaning sendhang
Jamas, reresik tan emut ing wanci
Kamanungsan si Tarub
Segering tirta sendhang dadya panjanging yuswa
Saiba bombong kula nyumurupi
Sesami titahing Gusti anjagi lestari

Punapa boten rumaos
Punapa sampun wuta tyasira
Kutu-kutu walang ataga sami sun cawisi
Kantho lelahanan tanpa nyulihi
Ngantos telas tan nyisa kula legawa

Nanging geneya?
Kori kula kasumpet aspal
Beton, ngantos nduwa margi kula
Kados pundi punika Gusti?
Nyingkur kawula, Gusti …

Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula
Keparenga paring marga
Satemah boten namung kabuncang muspra
Kepara damel kasangsaran dhumateng manungsa
Kula kapang dados sendhang tirta panggesangan

–S.Wignya Raharja–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *